Wish
List
0
Cart
 ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการเว็บไซต์ตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา (IP Mart)
 09/01/2561  เข้าชม 2929 ครั้ง

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการเว็บไซต์ตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา (IP Mart)
www.thaiipmart.com 

 1. ในข้อตกลงนี้
  “ผู้ใช้งาน” หมายถึง ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ IP Mart ผู้ซื้อสินค้า และผู้ขายสินค้าผ่านเว็บไซต์ IP Mart (www.thaiipmart.com)
  “ขาย” หมายความรวมถึง โอนสิทธิ อนุญาตให้ใช้สิทธิ และซื้อขายสินค้า
  “ผู้ขาย” หมายความถึง ผู้ลงประกาศเพื่อการโอนสิทธิ อนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือซื้อขายสินค้าในเว็บไซต์ IP Mart

   
 2. ผู้ขายจะต้องเป็นเจ้าของหรือผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้น หรือเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์     ในสินค้า โดยอาจดำเนินการลงประกาศเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการลงประกาศให้ก็ได้

       ทรัพย์สินทางปัญญาที่จะลงประกาศในเว็บไซต์นี้ ได้แก่ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า แบบผังภูมิวงจรรวม ที่ยังมีอายุความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ว่าด้วยการนั้นอยู่

       สินค้าที่จะลงประกาศในเว็บไซต์นี้ ได้แก่ สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และสินค้าอื่นๆ ที่ผลิตขึ้นโดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญาที่ยังมีอายุความคุ้มครองอยู่ และให้หมายความรวมถึงการให้บริการที่มีทรัพย์สินทางปัญญาคุ้มครองอยู่

       ในการนี้ ผู้ขายจะต้องแสดงสำเนาหนังสือสำคัญการจดทะเบียน หรือเอกสารแสดงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้เพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ทรงสิทธิด้วย

   
 3. ห้ามลงประกาศด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จ เกินความจริง ฉ้อฉล หรือหลอกลวงให้ผู้อื่นหลงเชื่อในสถานะ สภาพ สาระสำคัญของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา แหล่งกำเนิด คุณภาพ คุณสมบัติ หรือปริมาณของสินค้า หรือสร้างความเสียหายแก่บุคคลอื่นโดยประการใดๆ รวมถึงห้ามนำสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นมาแอบอ้างเป็นของตนด้วย

       กรณีมีผู้ร้องเรียนว่า “ผู้ขาย” ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาบนเว็บไซต์ IP Mart กรมทรัพย์สินทางปัญญาในฐานะผู้บริหารจัดการเว็บไซต์ IP Mart จะลบประกาศหรือระงับประกาศของผู้ขายดังกล่าวออกจากเว็บไซต์ IP Mart เมื่อผู้ร้องเรียนแสดงสำเนา/หลักฐานการแจ้งความร้องทุกข์ หรือเอกสารหลักฐานอื่นที่น่าเชื่อได้ว่า “ผู้ขาย” กระทำละเมิดดังกล่าว

   
 4. ในกรณีที่ผู้ขายประสงค์จะใช้ภาพถ่ายประกอบการลงประกาศ ภาพถ่ายนั้นต้องเป็นภาพถ่ายของตนเองที่ถ่ายจากสินค้าจริง และห้ามใช้ภาพถ่ายที่มีเครื่องหมายของเว็บไซต์อื่นที่มิใช่เว็บไซต์ของผู้ขายเอง
   
 5. ผู้ขายต้องประกาศข้อมูลการติดต่อของตนในช่องทางที่เว็บไซต์กำหนดไว้เท่านั้น
   
 6. ให้ผู้ขายลงประกาศขายสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสินค้ารายการหนึ่งๆ ในประกาศเพียงครั้งเดียวเท่านั้น และห้ามผู้ขายรายเดียวกันใช้บัญชีหลายบัญชีเพื่อลงประกาศซ้ำ
   
 7. ในกรณีที่ผู้ขายต้องการลงประกาศขายสิทธิในสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรนั้นต้องได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และผ่านการประกาศโฆษณาแล้วเท่านั้น
   
 8. ในกรณีที่ผู้ขายต้องการลงประกาศขายสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สินค้าดังกล่าวต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แล้ว โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา และให้ลงประกาศโดยใช้ชื่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ตามที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้
   
 9. ในกรณีที่ทรัพย์สินทางปัญญามีเจ้าของหรือผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญามากกว่าหนึ่งคน ผู้ขายต้องแสดงหนังสือที่แสดงว่าเจ้าของหรือผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทุกคนได้ให้ความยินยอมในการขายแล้ว
   
 10. ในการลงประกาศ ผู้ขายมีหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ในกรณีที่ผู้ขายมีของสมนาคุณแก่ ผู้ซื้อ ให้ผู้ขายแสดงราคาของสมนาคุณให้ผู้ซื้อทราบด้วย 
   
 11. ในกรณีที่มีการซื้อขายสินค้าในเว็บไซต์นี้ การตรวจสอบข้อเท็จจริง การชำระราคา การดำเนินการจดทะเบียน การส่งมอบสินค้า หรือการปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ตามที่ตกลงกันเป็นหน้าที่ของผู้ซื้อและผู้ขายเอง กรมทรัพย์สินทางปัญญามิได้มีอำนาจหน้าที่ในการบังคับให้ผู้ซื้อและผู้ขายปฏิบัติตามสัญญา
   
 12. ผู้ขายยินยอมให้กรมทรัพย์สินทางปัญญานำข้อมูลต่างๆ ซึ่งรวมถึงภาพถ่าย ข้อความ ที่ขึ้นประกาศบนเว็บไซต์นี้ไปเผยแพร่ตามที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาเห็นสมควรเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญา
   
 13. กรมทรัพย์สินทางปัญญา ในฐานะผู้บริหารจัดการเว็บไซต์ IP Mart สงวนสิทธิในการพิจารณาคัดเลือก สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสินค้า ที่จะนำลงในเว็บไซต์ IP Mart
   
 14. กรมทรัพย์สินทางปัญญา ในฐานะผู้บริหารจัดการเว็บไซต์ IP Mart มีอำนาจในการปรับปรุงแก้ไขประกาศของผู้ขายให้เหมาะสมเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้งานเว็บไซต์โดยรวม

       หากผู้ขายฝ่าฝืน หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ขายฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการเว็บไซต์นี้ ผู้ขายยินยอมให้กรมทรัพย์สินทางปัญญา ลบประกาศ ระงับการแสดงประกาศ หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศ รวมทั้งปิดกั้นการเข้าสู่ระบบ และระงับบัญชีสมาชิกของผู้ขายได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวผู้ขายล่วงหน้าและไม่ต้องรับผิดในความเสียหายอันอาจมีขึ้น ทั้งนี้ ดุลพินิจของกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้ถือว่าเป็นที่สุด

   

ผู้ใช้งานรับทราบ เข้าใจ และยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการ