Wish
List
0
Cart
Facebook Twitter Email

โฟมยางที่มีส่วนประกอบของสารล่อแมลง

(0.0 คะแนน)

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา : สิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร

ประเภทสิทธิบัตร : อนุสิทธิบัตร

หมวดหมู่สินค้า : เกษตรกรรม

  วันที่ประกาศขาย : 12/02/2561 16:47:54

 
Stat Icon มีคนเข้าชมสินค้านี้แล้ว : 413 ครั้ง
 
 รายละเอียดของสินค้า
เป็นโฟมยางธรรมชาติที่รูพรุนสูง ที่ทำหน้าที่กักเก็บและชะลอการปลดปล่อยสารล่อแมลงวันผลไม้ ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้คือ 1) โฟมยางที่มีสารล่อแมลง 2) เป็นโฟมยางที่มีความพรุนสูง โดยโฟมยางที่มีสารล่อแมลงถูกเคลือบด้วยฟิลม์ยางเพื่อบังคับการปลดปล่อยสาร เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับเกษตรกร ในการควบคุมประชากรแมลงวันผลไม้และลดความเสียหายของผลผลิตในพื้นที่สวนของเกษตรกร
 สถานที่จำหน่ายสินค้า
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
- การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
 วัตถุประสงค์ของการประกาศขายสินค้า
- การอนุญาตให้ใช้สิทธิ
 Keyword
โฟมยางที่มีสารล่อแมลง
 ข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ชื่อที่ใช้จดทะเบียน : -
เลขที่คำขอ/แจ้งจด : 1703000670
วันที่รับคำขอ : 21/04/2560
เลขที่ประกาศ : -
วันที่ประกาศ :
เลขที่สิทธิ : -
วันที่ได้รับสิทธิ :
ชื่อเจ้าของสินค้า : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชื่อผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายนริศ ท้าวจันทร์, นายอรัญ งามผ่องใส, นางสาวยาวารีย๊ะห์ สาเมาะ, นางสาวคอฏีย๊ะ เถาวัลย์, นางสาวรูเฟียะห์ มะลี, นายเอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี, นางนิธินาถ แซ่ตั้ง, นางสาวธีรรัตน์ เส้งสุก
 ความคิดเห็น
 

คะแนนรวม : (0.0 คะแนน จาก 5 คะแนน)

 
 สินค้าที่คุณอาจสนใจ ดูสินค้าทั้งหมด >>
 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


Address Icon -

Telephone Icon : 074289321 9337

Fax Icon : 0914165155

Facebook Icon : https://www.facebook.com/ipop.psu/

Line Icon -

Website Icon : http://www.ipop.psu.ac.th/


Amount Contact Icon เข้าชมการติดต่อแล้ว ครั้ง

 ติดต่อผู้ขาย