คำชี้แจง โปรดเลือกข้อความที่ตรงกับความเห็นของท่าน
1. เพศ

2. อายุ

3. การศึกษา

4. หน่วยงาน / อาชีพ

ที่ แบบประเมิน ระดับความคิดเห็น
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ต้องปรับปรุง
1. ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ thaiipmart.com
1.1 มีความชัดเจน ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ
1.2 มีความสอดคล้องและตรงกับความต้องการ
1.3 ปริมาณเนื้อหามีเพียงพอกับความต้องการ
1.4 ปริมาณเนื้อหามีความเหมาะสมกับหน้าเว็บเพจ
1.5 การจัดลําดับเนื้อหาเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง
1.6 มีการจัดหมวดหมู่ง่ายต่อการค้นหาและทําความเข้าใจ
1.7 เนื้อหาสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
1.8 เนื้อหากับภาพมีความสอดคล้องกัน
2. ด้านผลงานทรัพย์สินทางปัญญาที่เสนอขายในเว็บไซต์ thaiipmart.com
2.1 รูปภาพผลงานที่เสนอขายมีความน่าสนใจและเหมาะสมกับรายละเอียดที่ประกอบ
2.2 ผลงานเป็นที่ต้องการของท่านและมีโอกาสที่จะเสนอซื้อ หรือ ทำธุรกรรม
2.3 ผลงานเสนอขายจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่เข้าใจง่าย และน่าสนใจ คาดว่าจะเข้าชมเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง
2.4 ข้อมูลผลงานเสนอขายและรายละเอียดของเจ้าของผลงาน มีความครบถ้วนสมบูรณ์
2.5 ช่องทางการติดต่อซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์ทำได้ง่ายและสะดวก
3. ด้านรูปแบบ
3.1 ชื่อของเว็บไซต์ ( www.thaiipmart.com)
3.2 วิธีการนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร
3.3 ความเหมาะสมของสีที่ใช้
3.4 ความเหมาะสมของตัวอักษรที่ใช้
3.5 ความเหมาะสมและความสวยงามของภาพประกอบ
4. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
4.1 ควรปรับปรุงและพัฒนาระบบให้ทันสมัยและเพียงพอต่อการใช้งาน
4.2 ควรมีการจัดอบรมสัมมนาในการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
5. ท่านคิดว่าจะใช้บริการเว็บไซต์ thaiipmart.com ของตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญาในอนาคตอีกหรือไม่

6. ข้อเสนอแนะ