เกี่ยวกับเรา

          การจัดตั้งตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา หรือ IP Mart และเว็บไซต์ http://www.thaiipmart.com เพื่อให้เจ้าของผลงานทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้จดทะเบียนคุ้มครองแล้ว นำผลงานดังกล่าวมาเสนอขายผ่านทางเว็บไซต์ โดยให้ผู้ซื้อและผู้ขายได้มีโอกาสพบปะเจรจาผ่านทางเว็บไซต์ดังกล่าวหรือเข้าผ่านทางเว็บไซต์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา http://www.ipthailand.go.th จากนั้น เลือกคลิกที่ตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา หรือ IP Mart ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

 

          ภายในเว็บไซต์นอกจากค้นหาในส่วนของผู้ต้องการเสนอขาย เสนอซื้อ ข้อมูลต่างๆ ฐานข้อมูลยังแบ่งย่อยเป็นหมวดหมู่แสดงรายการข้อเสนอขายประเภททรัพย์สินทางปัญญา เช่น สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า ฯลฯ หรือสามารถเลือกแบ่งตามประเภทกลุ่มผลิตภัณฑ์ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์เตือนภัย/ความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น