ตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา (ชั้น 4)
โทรศัพท์ : 02-547-6034 โทรสาร : 02-547-4709
อีเมลล์ : ipmart@ipthailand.mail.go.th